Adviezen

  • Aantal resultaten

  • Jaar

  • Op verzoek van

Page 1 of 2
titel adviesnummer
Advies inzake Beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten 102/2022-SER
Advies inzake de ministeriële regeling met algemene werking tot vaststelling van de maximum groot- men kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022) 088/2022-SER
Advies betreffende de voorgenomen aanpassing van de maximale tarieven voor kleine en middelgrote bussen per 1 april 2022 in plaats van per 1 januari 2022 065/2022-SER
Advies inzake het aanpassen minimumloon per 1 januari 2022 125/2021-SER
Landsbesluit taxi-tarieven 2021 120/2021-SER
Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting 119/2021-SER
SER brengt verkenning uit over een missiegedreven innovatiebeleid voor Curaçao 114/2021-SER
Commentaar SER inzake de derde nota van wijziging t.a.v. de ontwerp Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten 113/2021-SER
SER-Verkenning: ‘De bijdrage van migrantenpopulaties aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao’ 054/2021-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening op de Landsverordening de kansspelen 2021 en de Landsverordening op de kansspelbelasting 2021 051/2021-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot verzachten belasting- en premiedruk gepensioneerden 048/2021-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot bevordering arbeidsparticipatie young professionals 038/2021-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening paardenwedrennen 033/2021-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten en de Landsverordening Openbare Orde 026/2021-SER
Advies betreffende de initiatieflandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen 025/2021-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening regelende een integrale armoedebestrijding voor het Land Curaçao 015/2021-SER
Advies inzake ontwerplandsverordening tot wijziging van onroerendezaakbelasting 2014 005/2021-SER
Briefadvies inzake indexering minimumuurloon 152/2020-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening ABB 149/2020-SER
Briefadvies inzake Landsverordening Winkelsluiting 142/2020-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening eerste tranche optimalisering overheid gelieerde entiteiten 135/2020-SER
Advies inzake ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening vergoeding identiteitskaarten en de Landsverordening Identiteitskaarten strekkende tot het vaststellen van nieuwe tarieven voor de afgifte van identiteitskaarten 127/2020-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020 107/2020-SER
Briefadvies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting 1940 100/2020-SER
Briefadvies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 099/2020-SER
Briefadvies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidsregeling 2000 098/2020-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van de artikelen 1 en 7 van de Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978 094/2020-SER
Advies betreffende het initiatiefontwerp tot wijziging van de Landsverordening Openbare Orde 093/2020-SER
Briefadvies met betrekking tot adviesverzoek betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 092/2020-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake het invoeren van flexibel werken 088/2020-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Ziekteverzekering ter vaststelling van onder meer een verlengde eigen risicoperiode voor de werkgever 075/2020-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening vervroegde vrijwillige uitstroom (VVU) 067/2020-SER
Advies betreffende het Tijdelijk Landsbesluit steunmaatregelen COVID-19 062/2020-SER
Advies betreffende de Tijdelijke Noodregeling overbrugging werkgelegenheid COVID-19 061/2020-SER
Spoedadvies betreffende de sociaaleconomische inkadering van een eenzijdig op te leggen werktijdverkorting 054/2020-SER
De toekomst van de AOV op Curaçao 036/2020-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening algemene bestedingsbelasting 2020 024/2020-SER
Advies betreffende het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting 008/2020-SER
Advies inzake de ontwerp-ministeriële regeling, met algemene werking, houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen 138/2019-SER
Advies betreffende de ontwerplandsverordening algemene bestedingsbelasting 126/2019-SER
Advies inzake de ontwerp landsverordening belastingherziening 2019 123/2019-SER
Advies inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, in- en uit- en doorvoerverbod Venezolaans goud 121/2019-SER
Advies inzake de ontwerplandverordening belastingmaatregelen en introductie algemene bestedingsbelasting, en inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wijziging accijnzen. 070/2019-SER
Advies inzake het verzoek om de dinsdag op de dag dat de afscheidsparade(Carnaval) wordt gehouden met algemene werking vrij te stellen 021/2019-SER
Advies inzake het conceptlandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, zevende lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten 105/2018-SER
Advies inzake permanent maken tijdelijke verhoging minimumuurloon 149/2018-SER
Advies inzake indexering van minimumlonen per 1 januari 2019 148/2018-SER
Nader advies inzake Verplicht Basispensioen 139/2018-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening Belastingherzieningen 2018 128/2018-SER
Advies inzake het conceptlandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, zevende lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen 105/2018-SER
Advies inzake de initiatiefontwerplandsverordening regelende de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheden van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Curaçao 106/2018-SER
Advies inzake het concept lbham tot wijziging van het Eilandsbesluit personenvervoer 086/2018-SER
Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen 047/2018-SER
Advies inzake de initiatiefontwerplandsverordening tot Wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen-en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) 024/2018-SER
Advies inzake de ontwerplandsverordening reparatie preferentiële belastingregimes 022/2018-SER
Advies inzake de ontwerp-ministeriele regeling, met algemene werking, houdende toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) (indexering van de minimumlonen per 1 januari 2018). 196/2017-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13. tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no.110) 172/2017-SER
Initiatief advies inzake een Verkenning van het beleidsthema Minimumlonen 173/2017-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen. 160/2017-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot de instelling van een economische zone te Parera (E-Zone Amicorp). 070/2017-SER
Advies inzake het ontwerp-landbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot de instelling van een economische zone te Dokweg (E-zone Dokmaatschappij). 149/2016-SER
Advies inzake Verzoek van de Orde van Advocaten tot verhoging en indexering vergoedingen kosteloze rechtskundige bijstand. 146/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening. 126/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014. 127/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van algemene regels voor het douanetoezicht (Algemene Landsverordening douane en accijnzen). 086/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Arbeidsgeschillenlandsverordening 1946. 070/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening fiscale faciliteiten historische binnenstad en monumenten. 039/2016-SER
Advies inzake de ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit tijdelijke sluiting bedrijfslocaties. 174/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen. 173/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-landverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen. 172/2015-SER
Advies van de Sociaal Economische Raad inzake de indexering van de minimumlonen per 1 januari 2016 166/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening, houdende regels inzake de vrijstelling van invoerrechten op investeringen 112/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 2007, no. 11). 111/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao 092/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering 055/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van Landsverordening op de omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43) 056/2015-SER
Advies inzake de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Algemene Iandsverordening Lands belastingen; de Landsverordening op de inkomsten belasting 1943, de Landsverordening op de winst belasting 1940, Successiebelastingverordening e.a. 157/2014-SER
Advies inzake de indexering van de minimumlonen per 1 januari 2015 147/2014-SER
Advies inzake de ontwerp-Iandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Sociaal Economische Raad 145/2014-SER
Advies inzake de ontwerp-Iandsverordening, regelende de inhouding van de inkomstenbelasting op rente- en dividendinkomen 143/2014-SER
Advies inzake de ontwerp-Iandsverordening motorrijtuig en motorbootbelasting 2015 144/2014-SER
Advies inzake ontwerp-landsbesluit fiscale kasregistratiesystemen 094/2014-SER
Advies inzake de initiatief ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening beperking tabaksgebruik (P.B. 1996, no. 55). 068/2014-SER
Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (P.B. 2013, no. 3) e.a. (Reparatiewetgeving). 050/2014-SER
Advies inzake de initiatief ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek 34/2014-SER
Advies betreffende ontwerp-ministeriele regeling houdende de toepassing van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) 018/2014-SER
Advies inzake het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 28a van de Zegelverordening 1908 (P.8. 1908, no. 52, zoals gewijzigd) 135/2013-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit wettelijke reserves sociale verzekingen 114/2013-SER
Advies betreffende het voorontwerp van de initiatief landsverordening tot wijziging van de landsverordening op de Winstbelasting 1940 (P.B. 2002, no. 54, zoals gewijzigd) 091/2013-SER
Advies betreffende het voorontwerp van de initiatief Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Scheepstonnagebelasting 2007 (P.B. 2007, no. 110) en de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63, zoals gewijzigd) 090/2013-SER
Advies betreffende het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen strekkende tot de instelling van een economische zone als bedoeld in de Landsverordening economische zones 2000 (P.B. 2011, no. 17 (G.T.)). 068/2013-SER
Advies betreffende de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landverordening Omzetbelasting 1999 (P.B. 1999, no. 43), de Algemene Iandsverordening Landsbelastingen (P.B. 2012, no. 49 (GT)), de Landsverordening ter bevordering van de grondontwikkeling (P.B. 2012, no. 18 (GT)), de Landsverordening ter bevordering van de bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 2012, no. 19 (GT)), de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen (PB. 2012, no. 20 (GT)), de Registratieverordening 1908 (P.B. 1908, no. 47), de Landsverordening op de winstbelasting 1940 (P.B. 1940, no. 43), de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (P.B. 2002, no. 63), de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 (P.B. 1975, no. 245) en de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine (P.B. 1932, no. 107). (Landsverordening tot aanpassing van de omzetbelasting, het formele belastingrecht en aanverwante belastinglandsverordeningen) 052/2013-SER
Advies betreffende de ontwerp-Iandsverordening tot vaststelling van de Landsverordening inzake concurrentie 51/2013-SER
Advies betreffende de ontwerp-Iandsverordening tot vaststelling van de Landsverordening grondbelasting 2013 en wijziging Overdrachtslandsverordening 1908 (P.B.1908, no. 49) 027/2013-SER
Advies inzake de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene Weduwen- en Wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194) (Zaaknummer 2011195497) 268/2012-SER
Advies betreffende de ontwerp-Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten (P.B. 2002, no. 74) 266/2012-SER
Advies betreffende de ontwerp-landsverordening houdende een nieuwe wettelijke voorziening ter verzekering van de kosten ingeval van ziekte (Landsverordening basisverzekering ziektekosten) 199/2012-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 43, tiende lid, van de Algemene (Besluit 89) no. 2001, (P.B Landsbelastingen landsverordening kasregistratiesystemen) 186/2012-SER
Advies inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende wijziging van het Eilandsbesluit toekenning toelage aan ouderdomspensioengerechtigden en het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 14, derde lid, van de Eilandsverordening verlening bijstand Curaçao 2008 064/2012-SER
Advies inzake de ontwerp-ministeriele regeling ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110) (Indexering van de minimumlonen per 1 januari 2012) 229/2011-SER
Page 1 of 2