Over de Sociaal-Economische Raad

Inleiding

Met ingang van 10 oktober 2010 is de Nederlandse Antillen ontmanteld en kreeg Curaçao een autonome status binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De Landsverordening Sociaal Economische Raad (bijlage p. behorende bij de Eilandsverordening vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao, A.B. 2010, no. 87) is ook bij de totstandkoming van het Land Curaçao d.d. 10 oktober 2010 vastgesteld. Deze landsverordening regelt de instelling, inrichting, samenstelling en bevoegdheid van een Sociaal Economische Raad (SER).


Evenals met de oprichting van voorheen de SER Nederlandse Antillen, is het doel van het oprichten van de SER Curaçao het creëren van een forum waarin de overheid overleg kan plegen over te nemen maatregelen met sociaal-economische consequenties. De SER biedt tezamen met de onafhankelijke leden, de sociale partners een platform om overleg te voeren over zaken die ook werknemers en werkgevers aangaan.

De SER Curaçao heeft in februari 2011 een voorstel ingediend bij de regering tot wijziging van een aantal belangrijke artikelen in de Landsverordening Sociaal Economische Raad. Het betreft hier onderwerpen met betrekking tot de samenstelling van de Raad, de openbaarmaking van adviezen van de SER en de advisering van de SER aan het parlement.

Taken

 Advisering

De SER heeft tot taak de regering van Curaçao van advies te dienen omtrent alle belangrijke onderwerpen van sociaal-economische aard. Teneinde veranderingen te kunnen doorvoeren met een sociaal-economische impact, heeft de Regering de wettelijke verplichting om een SER-advies in te winnen. Naast het adviseren op verzoek van de Regering kan de SER ook adviezen op eigen initiatief geven. Veelal gaat het om sociaal-economische onderwerpen die ook binnen de gemeenschap bijzondere belangstelling genieten.

Bij de uitoefening van zijn kerntaak, namelijk advisering, vervult de SER een tweetal belangrijke functies te weten:

  • het creëren van maatschappelijk draagvlak en
  • het vervullen van de forumfunctie


Creëren van maatschappelijk draagvlak

Maatschappelijk draagvlak voor het sociaal-economisch beleid is essentieel voor een stabiele en duurzame ontwikkeling van een land. De Regering neemt – door advies van de SER te vragen – kennis van het maatschappelijke draagvlak van beleidsvoornemens met sociaal-economische consequenties. Hiermee is de SER een belangrijk onderdeel van het besluitvormingsproces van de Regering omdat via de SER de gemeenschap op indirecte wijze vooraf wordt betrokken bij de beleidsvorming.


Forum

Naast het creëren van maatschappelijk draagvlak vervult de SER ook de rol van een overlegorgaan voor de twee sociale partners en de onafhankelijke leden die in de SER vertegenwoordigd zijn, de zogenaamde forumfunctie. Binnen de SER wordt het overleg tussen en de wederzijdse beïnvloeding van werkgevers- en werknemersorganisaties bevorderd. Deze forumfunctie is niet in de Landsverordening van de SER opgenomen, maar het is algemeen aanvaard dat deze voortvloeit uit de samenstelling en adviestaak van de SER.

Samenstelling

Ingevolge artikel 18, tweede lid van de Landsverordening SER van het Land Curaçao dragen de voorzitter en de leden van de SER binnen een periode van zes maanden na inwerkingtreding van de Landsverordening SER zorg voor een adequate samenstelling van de Raad met inachtneming van de in artikel 3 voorgeschreven benoemingscriteria.

De eerste leden van de Sociaal Economische Raad voor het Land Curaçao zijn tot heden:


Onafhankelijke leden

 

   Lid      Plaatsvervangend lid 
dhr. drs. R. Maduro   dhr. Ir. S.W. Coutinho
dhr. drs. C.I. Rojermw. mr. K. de L'Isle
dhr. mr. W.J. Meriaan 

Werkgeversorganisaties

LidPlaatsvervangend lid
dhr. mr. J.H. Jacobsdhr. drs. R.F.M. Thuis
dhr. J.M. Kusters, MBAdhr. drs. R.P.J. Lieuw


Werknemersorganisaties

LidPlaatsvervangend lid
dhr. H.D. Mongendhr. J.P. Zimmerman
dhr. P.A. Covadhr. R.G. Ilario

 

Vergaderingen van de SER

De SER kent twee soorten vergaderingen te weten voorbereidende vergaderingen en plenaire vergaderingen. De SER vergadert in principe éénmaal per maand. De plenaire vergadering en de voorbereidende vergadering worden deze zoveel mogelijk gecombineerd, waarbij de voorbereidende vergadering voorafgaat aan de plenaire vergadering.

In een voorbereidende vergadering wordt beraadslaagd over aan de orde zijnde adviesverzoeken, welke in behandeling zijn en in een plenaire vergadering wordt beraadslaagd over de aan de orde zijnde adviesverzoeken die vastgesteld moeten worden.